Konya Ilgın

Konya Ilgın linyit sahası, Ilgın ilçesinin 10 km kuzeyinde, Gölyaka, Tekeler, Misafirli, Yorozlar ve Çavuşköy köyleri arasında yer almaktadır.

Konya Ilgın linyit sahası, MTA tarafından 1980’lerde yapılan sondajlarla keşfedilmiştir. İlerleyen yıllarda sahanın işletme hakkını elinde bulunduran North American Coal Company tarafından gerçekleştirilen sondaj ve rezerv çalışmaları ile sahadaki linyit rezervinin miktarı ortaya konarak, sahadaki rezervin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

2011 yılında sahanın Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Konya Ilgın”, “Şirket”) tarafından devir alınmasının ardından, Şirket ilk olarak önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin verileri teyit amacıyla sondaj açma çalışmalarına başlamış ve daha sonra sahanın jeolojisini ve rezerv durumunu inceleyerek, sahada sürdürülebilir ve güvenli bir maden planı oluşturmaya yönelik çalışmalarına devam etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında maden ve santral sahasında zemin etüdü, arazi vasıf değişiklikleri, maden sahası susuzlaştırması ve mülkiyet hakkı alımı çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 2018 yılsonu itibarıyla santral sahası arazi vasıf değişiklikleri ve kamulaştırma çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmıştır. Maden sahasında kömür üretimine başlamak için yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla 2019 yılının son çeyreğinde kömür üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

Konya Ilgın mevcut durum itibarıyla, 500 MW kurulu güce sahip olacak süper kritik akışkan yatak teknolojili entegre bir termik santral projesi yürütmektedir. Ayrıca, sahip olduğu maden işletme ruhsatları (1247 ve 2444 ruhsat numaralı sahalar) ve tarafı olduğu rödovans sözleşmesi (1247 ruhsat numaralı saha) çerçevesinde Ilgın’da yer alan maden sahalarında linyit kömürü üretimi gerçekleştirme amacıyla işletme hakkına sahiptir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Strateji Belgesi doğrultusunda yerli linyit yataklarımızın ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayarak, ülke enerji üretiminde arz güvenliği ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak olan Konya Ilgın Projesi, aynı zamanda yörede yerel istihdamı arttırarak bölge ekonomisine katkıda bulunacaktır.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (“UMREK”) tarafından yetkilendirilmiş yetkin kişiler tarafından UMREK (2018) standartları çerçevesinde hazırlanan 10 Ocak 2022 tarihli Kömür Kaynak Kestirim Raporu’nda Ilgın’daki 1247 ve 2444 ruhsat numaralı sahalardaki kömür kaynak miktarı 188 milyon ton olarak tespit edilmiş ve orijinal bazda alt ısıl değer ortalama olarak 2.079 kcal/kg olarak belirlenmiştir. 188 milyon ton kömür kaynağının tamamı Potansiyel Kategori’de sınıflandırılmış olup maden rezerv kestirim çalışmasına geçebilmek için ilave çalışmalar devam etmektedir.

Konya Ilgın Termik Santral Projesi sıfırdan bir yatırım projesi olup, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki seyrinden, elektrik arz/talebine, elektrik fiyatlarından, yenilenebilir enerji kaynakları ile yerli kaynaklara sağlanan teşviklere kadar birçok faktör söz konusu yatırımın zamanlamasında etkili olmaktadır. Konya Ilgın’ın kontrolü dışında Türkiye Elektrik Sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik ve sektörel gelişmeler kaynaklı olarak mevcut durum itibarıyla, termik santral inşaatına henüz başlanamamıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) Konya Ilgın’a vermiş olduğu 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim ve satış lisansına derç edilmiş olan tesis tamamlama süresinin 66 ay uzatılması suretiyle sahip olduğu elektrik üretim lisansının tadil edilmesi amacıyla EPDK’ya yaptığı başvuru EPDK’nın 27 Ekim 2022 tarihli kararı ile olumsuz karşılanarak elektrik üretim lisansı iptal edilmiştir. Şirketimiz ve bağlı ortaklığının kontrolü dışındaki ekonomik ve sektörel gelişmeler nedeniyle, üretim lisansına derç edilmiş tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin başvurumuzda sunduğumuz gerekçelerin elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde “Mücbir sebep halleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler” kapsamında olmadığı EPDK tarafından değerlendirilmiş olmakla birlikte, böyle bir değerlendirmenin makul ve ilgili mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden karara karşı yargı süreci başlatılmıştır. İdari yargı süreci devam etmekte olup, açılan davada esasa ilişkin henüz bir karar verilmemiştir.

Santral inşaat safhasına henüz geçilememiş olması ve santral inşaatının başlangıcı sonrasındaki sürecin de yaklaşık 3,5 yıl süreceği de gözetilerek Konya Ilgın tarafından bir ön madencilik faaliyeti planlaması hayata geçirilmiştir. Haziran 2019 – Aralık 2026 dönemini kapsayan son güncel planlama kapsamında, planlama süresince toplam yaklaşık 42,3 milyon m3 dekapaj gerçekleştirilmesi ve toplam yaklaşık 2,2 milyon ton kömür üretilmesi planlanmaktadır. Bu planlama kapsamında, üretilecek kömürün madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması (oksidasyon sonucu kendiliğinden kızışma vb.) nedeniyle bu geçiş sürecinde kömür satılarak gelir elde edilecek olup ana madencilik planı (30 yıllık ve yılda yaklaşık 3,5 milyon ton kömür üretimi gerektiren ana madencilik planı) kapsamında sahadan üretilecek kömür ise termik santralin yakıt ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır. Santralin inşaat safhasına geçileceği tarihe göre ilgili ön madencilik planlamasının süresi uzatılabilmektedir.

Konya Ilgın web sitesine gitmek için tıklayın